Dịch thuật HANU hân hạnh được cung cấp mẫu dịch thuật Hợp đồng kinh tế Việt sang Anh cho Quý khách tham khảo. Mọi yêu cầu hỗ trợ về dịch vụ dịch thuật hợp đồng các ngôn ngữ như: Dịch thuật hợp đồng tiếng AnhDịch thuật hợp đồng tiếng PhápDịch thuật hợp đồng tiếng NgaDịch thuật hợp đồng tiếng HànDịch thuật hợp đồng tiếng TháiDịch thuật hợp đồng tiếng TrungDịch thuật hợp đồng tiếng NhậtDịch thuật hợp đồng tiếng LàoDịch thuật hợp đồng tiếng CampuchiaDịch thuật hợp đồng tiếng Đức.. Quý khách hãy liên hệ với Các văn phòng dịch thuật công chứng trên toàn quốc của chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn về dịch vụ dịch thuật hợp đồng các lĩnh vực một các hiệu quả, nhanh chóng nhất.

I. Bản gốc tiếng Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

 

Số: ….  /

Hôm nay, ngày X, tháng X, năm 201X, chúng tôi gồm:

ĐẠI DIỆN BÊN A (Bên đặt thiết kế): CÔNG TY TNHH DV,TM và SẢN XUẤT PI-TECH XX

Đại diện :    Ông Nghiêm Anh X                    Chức vụ :    Giám Đốc

Mã số thuế :   …………………..

Địa chỉ   :  X Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Tp.HCM

Điện thoại         : …………………………………………………………….

ĐẠI DIỆN BÊN B (Bên nhận thiết kế): CASIN INDUSTRIAL CO.,LTD

Địa chỉ : X Building, Jin Yuan Industrial Zone, Sha Jing, Bao An, Shenzhen, China, 518125

Điện thoại       :  ……………….

Fax      :  …………………….

Số tài khoản    : ……………………

Mở tại :   Standard Chartered Bank (China) Limited Shen Zhen Branch

Đại diện           :………………………………………………………………….

Chức vụ           :………………………………………………………………….

Hai bên thỏa thuận và đồng ý ký kết Hợp đồng với các nội dung chi tiết như sau:

Điều 1: Nội dung giao dịch

1.1  Bên B nhận thiết kế và sản xuất sản phẩm mẫu cho bên A, cấu trúc tính năng được quy định cụ thể tại Bản dự kiến thiết kế và Phụ lục của Hợp đồng này

1.2  Các tài liệu sau đây là phần không thể tách rời của Hợp đồng:

–  Phụ lục liên quan đến Hợp đồng .

–  Báo giá thiết kế ra ngày   tháng   năm 201X.

1.3  Điều chỉnh khác theo yêu cầu trong quá trình thiết kế.

Điều 2: Quyền, nghĩa vụ của bên A

2.1   Bên A phải trả trước cho bên B 50% giá trị hợp đồng ngay khi ký kết, 50% còn lại sẽ thu ngay khi ký thanh lý hợp đồng .

2.2  Báo cho bên B biết các sự cố hay lỗi gặp phải trong quá trình vận hành.

2.3  Nếu có phát sinh các chức năng mới không có trong thỏa thuận ban đầu thì bên A có trách nhiệm soạn yêu cầu thành văn bản và gửi qua email cho bên B để tiến hành nâng cấp, bổ sung (có tính phí phát sinh).

2.4  Hai bên cùng nhau phối hợp giải quyết công việc nhanh và hiệu quả.

Điều 3: Quyền, nghĩa vụ của bên B

3.1.Cam kết làm đúng theo yêu cầu bên A

3.2.Sau khi thanh lý, Có trách nhiệm kiểm tra và bàn giao sản phẩm mẫu.

3.3.Chỉnh sửa kịp thời các lỗi hoặc sự cố một cách nhanh chóng theo yêu cầu bên A

3.4.Tiếp nhận các nội dung nâng cấp mới các chức năng do bên A gửi qua và đưa ra giá cả thời gian hoàn thành hợp lý.

3.5.Hai bên cùng nhau phối hợp giải quyết công việc nhanh và hiệu quả.

3.6.Có trách nhiệm bảo quản bí mật các thông tin sản phẩm.

Điều 5: Giá trị hợp đồng

Tổng giá trị hợp đồng là:                        $ 4.035

(Bằng chữ : ……………………………………………………………………………)

Điều 6: Thanh toán

6.1  Giá trị hợp đồng này được bên B giao làm 02 đợt cụ thể như sau:

–   Thanh toán 50% tổng giá trị hợp đồng ngay sau khi hai bên ký hợp đồng này.

–   Thanh toán 50% tổng giá trị còn lại sau khi hai bên ký kết Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng

6.2  Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

Điều 7: Bảng tiến độ thực hiện:

Tổng thời gian hoàn thành: 15 ngày, Sau ngày này bên B sẽ gửi biên bản bàn giao và nghiệm thu hợp đồng, sau khi đã kiểm tra và hoàn thành sản phẩm theo yêu cầu của bên A.

Điều 8: Hiệu lực của hợp đồng:

8.1  Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Mọi sử đổi bổ sung hợp đồng này chỉ có giá trị sau khi các đại diện của hai bên ký kết thành văn bản tạo thành bộ phận thống nhất của hợp đồng.

8.2   Hợp đồng bao gồm 3 trang văn bản 1 trang phụ lục được làm thành 4 bản có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

II. Bản dịch tiếng Anh

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

…………………………………

SERVICES CONTRACT

No.: ….  /

Today, day X, month X, 201X, we include:

PARTY A (Ordering party): PI-TECH SERVICES, TRADING AND PRODUCTION COMPANY XX

Representative:    Mr. Nghiem Anh X                   Position:    Director

Tax code:  ……………….

Address:  X Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward 8, District 3, HCMC

Tel: …………………………………………………………….

PARTY B (Ordered party): CASIN INDUSTRIAL CO.,LTD

Address: X Building, Jin Yuan Industrial Zone, Sha Jing, Bao An, Shenzhen, China, 518125

Tel:  …………….

Fax:   …………………….

Account:  ……………………

At:   Standard Chartered Bank (China) Limited Shen Zhen Branch

Representative:………………………………………………………………….

Position:………………………………………………………………….

Both parties agree to enter into a contract with the details as follows:

Article 1: Transaction content

1.1  Party B designs and manufactures sample products for Party A. The functional structure is specified in the Design Draft and Annex of this Contract.

1.2  The following documents are an integral part of the Contract:

–  Annex to the Contract.

–  Quotation dated …/…/ 201X.

1.3  Other adjustments as required during the design process.

Article 2: Rights and obligations of Party A

2.1 Party A must advance Party B 50% of the contract value at the time of signing. The remaining 50% will be paid immediately after the liquidation of the contract.

2.2 Party A must inform Party B about any problems encountered during operation.

2.3 If any new functions are not included in the original agreement, then Party A is responsible for writing the request and sending it via email to Party B for further upgrades (with additional fees).

2.4 The two parties shall work together to quickly and efficiently solve the issues.

Article 3: Rights and obligations of Party B

3.1. Party B must meet the requirements of Party A

3.2. After liquidation, Party B is responsible for checking and handing over samples.

3.3. Party B must quickly correct errors or problems as required by Party A

3.4. Party B shall receive new content upgrade functions sent by Party A and give reasonable price and completion time.

3.5. The two parties shall work together to quickly and efficiently solve the issues.

3.6. Party B must keep confidentiality of product information.

Article 5: Value of contract

Total contract value is                        $ 4,035

(in words : ……………………………………………………………………………)

Article 6: Payment

6.1 The value of this contract is paid by Party B in 02 specific installments:

– Payment of 50% of the contract value immediately after the two parties sign this contract.

– Payment of the remaining 50% after the signing of the minutes of acceptance and liquidation of the contract.

6.2 Form of payment: Transfer

Article 7: Implementation schedule:

Total time to complete is 15 days. After 15 days, Party B will send the minutes of handing over and acceptance of the contract after checking and completing the product at the request of Party A.

Article 8: Validity of the contract:

8.1 The contract takes effect from the date of signing. All amendments to this contract will be valid only after the representatives of the two parties sign the amendments forming the integral part of the contract.

8.2 The contract consists of 3 pages and an one-page annex. This contract is made into 4 originals of equal validity. Each party keeps 02 originals.

REPRESENTATIVE OF PARTY A REPRESENTATIVE OF PARTY A

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.